criteria

In- en uitsluitcriteria Wijkverpleging

We vinden het heel belangrijk om te kunnen garanderen dat we te allen tijde verantwoorde en kwalitatief goede zorg kunnen bieden. Dat betekent dat we u niet bij alle zorgvragen van dienst kunnen zijn. De criteria die bepalen wanneer wij wel of juist geen zorg kunnen bieden, zijn opgenomen in onze in- en uitsluitcriteria wijkverpleging.

Algemeen

Actief Zorg biedt verzorgende en verpleegkundige hulp thuis bij klanten van 18 jaar of ouder. De zorg kan uit zowel de Zvw als de Wlz worden geboden. Het uitgangspunt is om verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis te bieden aan onze klanten.

Inclusie criteria

Klanten met onderstaande aandoeningen en of beperkingen kunnen gebruik maken van de diensten van Actief Zorg:

 1. Somatische aandoening/beperking
 2. Psychogeriatrische aandoening/beperking
 3. Lichamelijke handicap
 4. Zintuigelijke handicap
 5. Verstandelijke handicap
 6. Psychosociale problemen

Artikel 1 Grondwet: Op grond van geloof of levensbeschouwing, op grond van afkomst en cultuur en op grond van geslacht of geaardheid wordt niemand uit- en buitengesloten.

Exclusie criteria

Wanneer een klant een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving en niet binnen de bevoegdheden van Actief Zorg valt, zal moeten worden overgegaan op zorgweigering volgens protocol. In geval van zorgweigering zal Actief Zorg er zoveel mogelijk aan doen om de klant te ondersteunen om buiten de organisatie passende zorg te vinden die aansluit bij de behoeften van de klant. Grondslag voor het weigeren of beëindigen van zorg is:

 1. Toepassen van onvrijwillige zorg, zoals beschreven in de wet zorg en dwang. Er is sprake van onvrijwillige zorg als een klant of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de klant zich verzet (verbaal of non-verbaal), zoals:
 • toedienen vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen;
 • beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie);
 • in- en opsluiten;
 • uitoefenen van toezicht op de klant (ook toezichthoudende domotica);
 • onderzoek van kleding of lichaam;
 • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden (drugs) en op gevaarlijke voorwerpen;
 • controle op drugs;
 • beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de klant iets moet doen of laten;
 1. Klanten die door hun aandoening/beperking baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een verblijfsomgeving met 24 uur toezicht;
 2. Klanten die de zorg of hulp van Actief Zorg niet accepteren;
 3. Klanten die suïcidaal gedrag vertonen;
 4. Klanten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
 5. Klanten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van Actief Zorg, of onbetamelijk gedrag vertoont zoals agressie, discriminatie, seksueel grens overschrijdend gedrag.
 6. Er is geen indicatie aanwezig (uitzondering hierop is de klant die de zorg betaald uit eigen middelen)
 7. Complexiteit zorg, wanneer de benodigde zorg voor een klant zeer hoog is, bijvoorbeeld vanwege een dubbeldiagnostiek, en Actief Zorg de inschatting maakt dat de zorg niet op een kwalitatief goede manier kan worden geboden.

Informatie en klachten

De klant waarbij het zorgbeëindigings- of zorgweigeringsprotocol van toepassing is, wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De klant kan hierop in bezwaar gaan door een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van Actief Zorg. De klacht kunt u sturen via onze website. U kunt daar ook onze klachtenregeling vinden. Wij zullen deze klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk een terugkoppeling geven.